Loading...
Rezerwuj pobyt na naszej stronie Gwarancja najniższej ceny
Data przyjazdu
Data wyjazdu
 

REGULAMIN REZERWACJI ONLINE

Niniejszy Regulamin Rezerwacji Online dotyczy rezerwacji złożonych przez stronę internetową balticoapartament.pl telefonicznie pod numerem telefonu +48 539 99 49 59 lub poprzez adres e-mail baltico@post.pl

I. REZERWACJA

Rezerwację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania e-maila z informacją o jej przyjęciu.

Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty (obowiązkowe lub dobrowolne).

Parking w garażu podziemnym jest wliczony w cenę rezerwacji.

Nie pobieramy dodatkowych opłat za pobyt ze zwierzęciem domowym.

Operatorem kart płatniczych jest eService Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa.

II. WARUNKI REZERWACJI


Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w przypadku, gdyby organa państwa polskiego zakazały prowadzenia działalności wynajmu turystycznego wszystkie wpłacone przez Gości przedpłaty zostają zwrócone w pełnej wysokości.


Podczas składania rezerwacji wymagana jest przedpłata w wysokości 30% wartości rezerwacji, jeżeli rezerwacja rozpoczyna się więcej niż za 7 dni.

Pozostałe 70% wartości rezerwacji należy wpłacić na 7 dni przed terminem rozpoczęcia rezerwacji.

Brak wpłaty pozostałej części przedpłaty (70%) w terminie powoduje anulowanie rezerwacji i brak zwrotu wpłaconej przedpłaty (30%).

W przypadku składania rezerwacji gdy zostało mniej niż 7 dni do jej rozpoczęcia należy wpłacić 100% wartości rezerwacji.

Baltico s.c. zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej, stanowiącej zabezpieczenie na poczet pokrycia ewentualnych szkód powstałych z winy Gościa, bądź osób przebywających w apartamencie. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Gościa jeżeli nie stwierdzono umyślnych uszkodzeń.

III. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

W przypadku anulacji rezerwacji przez Gościa do 30 dni przed terminem jej rozpoczęcia wpłacona przedpłata (30% ) jest zwracana w całości na konto składającego rezerwację – tzw. anulacja bezkosztowa.

W przypadku odwołania rezerwacji gdy pozostaje mniej niż 14 dni do zameldowania wpłata nie jest zwracana – tzw. anulacja bezzwrotna.

W przypadku nie pojawienia się Gościa w zarezerwowanym apartamencie w dniu rozpoczęcia rezerwacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż był planowany, wniesione opłaty za niewykorzystany pobyt nie będą zwracane.

Nie wykonanie czynności opisanych przy składaniu rezerwacji, w wymaganym terminie, powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

Zmiany terminu pobytu, zmiany apartamentu możliwe są tylko po wcześniejszym kontakcie z nami (mogą obowiązywać dopłaty, upusty).  Zmiana terminów rezerwacji, zmiana apartamentu – zależna jest od dostępności.

Anulowanie rezerwacji jest możliwe poprzez stronę internetową www.balticoapartament.pl lub przez kontakt z Obsługą.

IV. REKLAMACJE

Niniejsza procedura postępowania reklamacyjnego reguluje sposób roszczeń Gościa z tytułu odpowiedzialności za wady usług świadczonych przez Wynajmującego (reklamacja), roszczeń odnośnie niezgodności Umowy i procedury postępowania reklamacyjnego.

Reklamacje za wady w stosunku do oferowanych usług Gość składa bezpośrednio w firmie Baltico s.c. drogą mailową pod adres baltico@post.pl

Gość jest zobowiązany do złożenia reklamacji w odpowiednim czasie, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w dniu wymeldowania. Złożenie natychmiastowej reklamacji w miejscu pobytu pozwala na bezzwłoczne usunięcie wad, natomiast opóźniona reklamacja utrudnia jej rozstrzygnięcie i obiektywizm oceny, a tym samym szansę do prawidłowego rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. W przypadku kiedy Gość z własnej winy nie złoży reklamacji z tytułu odpowiedzialności za wady w zakresie usług świadczonych na podstawie umowy zakwaterowania, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w dniu wymeldowania, Wynajmujący nie uwzględni reklamacji.

W przypadku zgłoszenia reklamacji wobec nienależycie świadczonych usług, które Gościowi świadczone były lub są, przedstawiciel Wynajmującego powinien po uprzednich oględzinach z punktu widzenia prawa podjąć decyzję w trybie natychmiastowym, w przypadkach bardziej skomplikowanych reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 3 dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu dla ewentualnego sporządzenia oceny biegłego. Postępowanie reklamacyjne powinno odbyć się bez zbędnej zwłoki, najpóźniej 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, jeśli z klientem nie zostanie uzgodniony inny termin.

W przypadkach całkowitego lub częściowego uznania reklamowanej wady, Wynajmujący usuwa na koszt własny wadę a w przypadkach gdy istnieje taka możliwość świadczy usługi zastępcze (alternatywne zakwaterowanie). W pozostałych przypadkach Wynajmujący może udzielić upust/zniżkę na reklamowane usługi w adekwatnej mierze.
W przypadkach, gdy reklamacja zostaje uznana za nieuzasadnioną, Gość powinien być o tym fakcie pisemnie poinformowany.

W przypadku zaistnienia okoliczności, na które Wynajmujący nie miał wpływu, bądź okoliczności po stronie Gościa, na podstawie których Gość nie mógł w pełni korzystać z zakontraktowanych usług, Gościowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do roszczeń (zwrotu pieniędzy bądź upustu).

V. USTALENIA KOŃCOWE

Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z obsługą.

Dane kontaktowe dostępne są w zakładce Kontakt, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Baltico s.c. rozstrzygane są przez sądy powszechne, zgodnie z ogólną właściwością rzeczową i miejscową.

Korzystając z usług świadczonych przez Baltico s.c. Gość oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Niego jasne i zrozumiałe i akceptuje On wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

 

REGULAMIN POBYTU W APARTAMENTACH BALTICO

Regulamin określa warunki najmu umeblowanych i wyposażonych apartamentów. Regulamin stanowi integralną część umowy najmu apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Baltico s.c. a Gościem.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień tego Regulaminu.

 I. Doba noclegowa trwa od godziny 15.00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godziny 11.00 ostatniego dnia pobytu (chyba, że ustalono inaczej).

II. Zdanie kluczy w dniu wyjazdu odbywa się w sposób wcześniej ustalony z pracownikiem Baltico s.c.

III. Goście są zobowiązani do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano), przepisów BHP i ppoż.

IV. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu dozwolone jest jedynie na tarasie. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz zażywania narkotyków. W przypadku naruszenia w/w zakazów Gość zostanie obciążony karą umowną w wysokości 2 000 zł.

V. O wszystkich usterkach powstałych w apartamencie, podczas pobytu, Goście powinni niezwłocznie po ich stwierdzeniu poinformować pracownika Baltico s.c. (tel. +48 539 99 49 59).

VI. Za usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.

VII. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi wejściowych na klucz.

VIII. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych i pozostawionych przez Gości w apartamencie.

IX. W przypadku zagubienia kluczy do apartamentu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł.

X. W przypadku zagubienia pilota do bramy parkingowej Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł.

XI. W apartamencie nie może nocować większa ilość osób niż zgłoszona w rezerwacji. W razie naruszenia tego zapisu Baltico s.c. ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostałego okresu rezerwacji, bądź żądać od Klienta dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 500 zł z każdą dobę pobytu.

XII. Apartament nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach noclegowych, a zwłaszcza w celu prowadzenia w nim jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

XIII. Apartament nie może być podnajmowany osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniany.

XIV. Gość nie może wprowadzać przeróbek ani innych zmian w apartamencie.

XV. Nie ponosimy odpowiedzialności za zatajenie przez Gościa istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia pod kątem COVID-19 i przebywania na kwarantannie.

XVI. Wyłączamy odpowiedzialność firmy Baltico s.c. za następstwa zdrowotne i za ewentualne zakażenie się Gościa COVID-19.

XVII. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Baltico s.c. a Gościem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, w innym przypadku przed sądem właściwym dla siedziby Baltico s.c.

XVIII. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

XIX. Korzystając z usług świadczonych przez Baltico s.c. Klient oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Niego jasne i zrozumiałe i akceptuje On wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

Treść Polityki Ochrony Danych Osobowych znajdziesz na tej stronie.