Loading...
Rezerwuj pobyt na naszej stronie Gwarancja najniższej ceny
Data przyjazdu
Data wyjazdu
 

Baltico s.c. – ul. Parkowa 52, 71-631 Szczecin, NIP 8513201156, tel. +48 539 99 49 59, baltico@post.pl

W poniższym regulaminie odnajdą Państwo wszystkie istotne informacje dotyczące pobytów w naszych apartamentach. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa pobyt był w pełni satysfakcjonujący i pozostawił niezapomniane wrażenia.

Życzymy przyjemnego odpoczynku.

 

Niniejszy Regulamin Rezerwacji Online dotyczy rezerwacji złożonych bezpośrednio przez stronę internetową balticoapartament.pl telefonicznie pod numerem telefonu +48 539 99 49 59 lub poprzez adres e-mail baltico@post.pl

Jeżeli Twoja rezerwacja została złożona przez pośredników (np. booking.com) przejdź do regulaminu booking.com klikając baner poniżej

 

 

I. REZERWACJA

 

Rezerwację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania e-maila z informacją o jej przyjęciu.

Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty (obowiązkowe lub dobrowolne).

Parking w garażu podziemnym jest wliczony w cenę rezerwacji.

Nie pobieramy dodatkowych opłat za pobyt ze zwierzęciem domowym.

Gość może wybrać następujące formy płatności za rezerwację: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

 

II. WARUNKI REZERWACJI

 

W momencie składania rezerwacji wymagana jest przedpłata w wysokości 30% wartości rezerwacji, jeżeli rezerwacja rozpoczyna się więcej niż za 14 dni.

Pozostałe 70% wartości rezerwacji należy wpłacić na 14 dni przed terminem rozpoczęcia rezerwacji, jeżeli nie ustalono inaczej.

Brak wpłaty pozostałej części przedpłaty (70%) w terminie powoduje anulowanie rezerwacji i brak zwrotu wpłaconej przedpłaty (30%).

W przypadku składania rezerwacji gdy zostało mniej niż 14 dni do jej rozpoczęcia należy wpłacić 100% wartości rezerwacji.

Baltico s.c. zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej, stanowiącej zabezpieczenie na poczet pokrycia ewentualnych szkód powstałych z winy Gościa, bądź osób przebywających w apartamencie. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Gościa jeżeli nie stwierdzono umyślnych uszkodzeń.

 

III. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

 

W przypadku anulacji rezerwacji przez Gościa do 30 dni przed terminem jej rozpoczęcia wpłacona przedpłata (30% ) jest zwracana w całości na konto składającego rezerwację – tzw. anulacja bezkosztowa.

W przypadku odwołania rezerwacji gdy pozostaje mniej niż 14 dni do zameldowania wpłata nie jest zwracana – tzw. anulacja bezzwrotna.

W przypadku nie pojawienia się Gościa w zarezerwowanym apartamencie w dniu rozpoczęcia rezerwacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż był planowany, wniesione opłaty za niewykorzystany pobyt nie będą zwracane.

Niewykonanie czynności opisanych przy składaniu rezerwacji, w wymaganym terminie, powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

Zmiany terminu pobytu, zmiany apartamentu możliwe są tylko po wcześniejszym kontakcie z nami (mogą obowiązywać dopłaty, upusty).  Zmiana terminów rezerwacji, zmiana apartamentu – zależna jest od dostępności.

Anulowanie rezerwacji jest możliwe poprzez link znjadujący się w potwierdzeniu twojej rezerwacji lub przez kontakt z Obsługą.

 

IV. REKLAMACJE

 

Niniejsza procedura postępowania reklamacyjnego reguluje sposób roszczeń Gościa z tytułu odpowiedzialności za wady usług świadczonych przez Wynajmującego (reklamacja), roszczeń odnośnie niezgodności Umowy i procedury postępowania reklamacyjnego.

Reklamacje za wady w stosunku do oferowanych usług Gość składa bezpośrednio w firmie Baltico s.c. drogą mailową pod adres baltico@post.pl

Gość jest zobowiązany do złożenia reklamacji w odpowiednim czasie, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w dniu wymeldowania. Złożenie natychmiastowej reklamacji w miejscu pobytu pozwala na bezzwłoczne usunięcie wad, natomiast opóźniona reklamacja utrudnia jej rozstrzygnięcie i obiektywizm oceny, a tym samym szansę do prawidłowego rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. W przypadku gdy Gość z własnej winy nie złoży reklamacji z tytułu odpowiedzialności za wady w zakresie usług świadczonych na podstawie umowy zakwaterowania, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w dniu wymeldowania, Wynajmujący nie uwzględni reklamacji.

W przypadku zgłoszenia reklamacji wobec nienależycie świadczonych usług, które Gościowi świadczone były lub są, przedstawiciel Wynajmującego powinien po uprzednich oględzinach z punktu widzenia prawa podjąć decyzję w trybie natychmiastowym, w przypadkach bardziej skomplikowanych reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 3 dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu dla ewentualnego sporządzenia oceny biegłego. Postępowanie reklamacyjne powinno odbyć się bez zbędnej zwłoki, najpóźniej 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, jeśli z klientem nie zostanie uzgodniony inny termin.

W przypadkach całkowitego lub częściowego uznania reklamowanej wady, Wynajmujący usuwa na koszt własny wadę a w przypadkach gdy istnieje taka możliwość świadczy usługi zastępcze (alternatywne zakwaterowanie). W pozostałych przypadkach Wynajmujący może udzielić upust/zniżkę na reklamowane usługi w adekwatnej mierze.
W przypadkach, gdy reklamacja zostaje uznana za nieuzasadnioną, Gość powinien być o tym fakcie pisemnie poinformowany.

W przypadku zaistnienia okoliczności, na które Wynajmujący nie miał wpływu, bądź okoliczności po stronie Gościa, na podstawie których Gość nie mógł w pełni korzystać z zakontraktowanych usług, Gościowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do roszczeń (zwrotu pieniędzy bądź upustu).

 

V. USTALENIA KOŃCOWE

 

Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z obsługą.

Dane kontaktowe dostępne są w zakładce Kontakt, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Baltico s.c. rozstrzygane są przez sądy powszechne, zgodnie z ogólną właściwością rzeczową i miejscową.

Korzystając z usług świadczonych przez Baltico s.c. Gość oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Niego jasne i zrozumiałe i akceptuje On wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

 

REGULAMIN POBYTU W APARTAMENTACH BALTICO

Regulamin określa warunki najmu umeblowanych i wyposażonych apartamentów. Regulamin stanowi integralną część umowy najmu apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Baltico s.c. a Gościem.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień tego Regulaminu.

 I. Doba noclegowa trwa od godziny 15.00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godziny 11.00 ostatniego dnia pobytu (chyba, że ustalono inaczej).

II. Zdanie kluczy w dniu wyjazdu odbywa się w sposób wcześniej ustalony z pracownikiem Baltico s.c.

III. Goście są zobowiązani do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano), przepisów BHP i ppoż.

IV. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu dozwolone jest jedynie na tarasie. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz zażywania narkotyków. W przypadku naruszenia w/w zakazów Gość zostanie obciążony karą umowną w wysokości 2 000 zł.

V. O wszystkich usterkach powstałych w apartamencie, podczas pobytu, Goście powinni niezwłocznie po ich stwierdzeniu poinformować pracownika Baltico s.c. (tel. +48 539 99 49 59).

VI. Za usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.

VII. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi wejściowych na klucz.

VIII. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych i pozostawionych przez Gości w apartamencie.

IX. W przypadku zagubienia kluczy do apartamentu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł.

X. W przypadku zagubienia pilota do bramy parkingowej Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł.

XI. W apartamencie nie może nocować większa ilość osób niż zgłoszona w rezerwacji. W razie naruszenia tego zapisu Baltico s.c. ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostałego okresu rezerwacji, bądź żądać od Klienta dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 1500 zł z każdą dobę pobytu.

XII. Apartament nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach noclegowych, a zwłaszcza w celu prowadzenia w nim jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

XIII. Apartament nie może być podnajmowany osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniany.

XIV. Gość nie może wprowadzać przeróbek ani innych zmian w apartamencie.

XV. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane tylko na prośbę Gościa, pod wskazany przez niego adres oraz na jego koszt. Pozostawine przedmioty przez Gości przechowujemy 3 miesiące licząc od daty wymeldowania Gościa. Po tym terminie zostają zniszczone. 

XVI. Części wspólne wraz z wejściami do obiektów i wjazdem na parking objęte są monitoringiem wizyjnym. Rejestracji i zapisowi podlega wyłącznie obraz (bez dźwięku). Dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się na terenie obiektu – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

XVII. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Baltico s.c. a Gościem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, w innym przypadku przed sądem właściwym dla siedziby Baltico s.c.

XVIII. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

XIX. Korzystając z usług świadczonych przez Baltico s.c. Klient oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Niego jasne i zrozumiałe i akceptuje On wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. 

Zastrzegamy sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także prawo żądania natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

Treść Polityki Ochrony Danych Osobowych znajdziesz na tej stronie – Ochrona danych Osobowych