Loading...
Rezerwuj pobyt na naszej stronie Gwarancja najniższej ceny
Data przyjazdu
Data wyjazdu
 

Regulamin rezerwacji złożonych poprzez booking.com

 1. Składając rezerwację poprzez booking.com (dalej pośrednik) Gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje koszt rezerwacji, który może być inny niż złożenie tej samej rezerwacji bezpośrednio przez stronę balticoapartament.pl
 2. Gość nie będzie domagał się zwrotu różnicy pomiędzy ceną zapłaconą u pośrednika a ceną za taką samą rezerwację, gdyby była złożona bezpośrednio na stronie balticoapartament.pl
 3. Gość akceptuje fakt, że warunki anulacji, kosztów dodatkowych ujętych w rezerwacji mogą się różnić pomiędzy stroną pośrednika a stroną balticoapartament.pl

Regulamin pobytu w apartamentach Baltico

Regulamin określa warunki najmu umeblowanych i wyposażonych apartamentów należących do Baltico s.c.

Regulamin niniejszy stanowi integralną część umowy najmu apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Baltico s.c. a Gościem – również poprzez pośrednika.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień tego Regulaminu.

 1. Baltico s.c. zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej, stanowiącej zabezpieczenie na poczet pokrycia ewentualnych szkód powstałych z winy Gościa, bądź osób przebywających w apartamencie. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Gościa jeżeli nie stwierdzono umyślnych uszkodzeń.
 2. Doba noclegowa trwa od godziny 15.00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godziny 11.00 ostatniego dnia pobytu (chyba, że ustalono inaczej).
 3. Zdanie kluczy w dniu wyjazdu odbywa się w sposób wcześniej ustalony z pracownikiem Baltico s.c.
 4. Goście są zobowiązani do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano), przepisów BHP i ppoż.
 5. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu dozwolone jest jedynie na tarasie. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz zażywania narkotyków. W przypadku naruszenia w/w zakazów Gość zostanie obciążony karą umowną w wysokości 2 000 zł.
 6. O wszystkich usterkach powstałych w apartamencie, podczas pobytu, Goście powinni niezwłocznie po ich stwierdzeniu poinformować pracownika Baltico s.c. (tel. +48 539 99 49 59).
 7.  Za usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 8. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi wejściowych na klucz.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych i pozostawionych przez Gości w apartamencie.
 10.  W przypadku zagubienia kluczy do apartamentu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł.
 11.  W przypadku zagubienia pilota do bramy parkingowej Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł.
 12.  W apartamencie nie może nocować większa ilość osób niż zgłoszona w rezerwacji. W razie naruszenia tego zapisu Baltico s.c. ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostałego okresu rezerwacji, bądź żądać od Klienta dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 500 zł z każdą dobę pobytu.
 13.  Apartament nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach noclegowych, a zwłaszcza w celu prowadzenia w nim jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
 14. Apartament nie może być podnajmowany osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniany.
 15. Gość nie może wprowadzać przeróbek ani innych zmian w apartamencie.
 16. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Baltico s.c. a Gościem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, w innym przypadku przed sądem właściwym dla siedziby Baltico s.c.
 17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 18.  Korzystając z usług świadczonych przez Baltico s.c. Klient oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Niego jasne i zrozumiałe i akceptuje On wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

Prosimy zapoznać się z naszą Polityką Ochrony Państwa Danych Osobowych, którą znajdziesz na tej stronie.