Loading...
Rezerwuj pobyt na naszej stronie Gwarancja najniższej ceny
Data przyjazdu
Data wyjazdu
 

Regulamin rezerwacji złożonych poprzez booking.com

 1. Składając rezerwację poprzez booking.com (dalej pośrednik) Gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje koszt rezerwacji, warunki anulacji, zasady rezerwacji, które mogą być się różnić od rezerwacji złożonej bezpośrednio przez stronę balticoapartament.pl
 2. Gość nie będzie domagał się zwrotu różnicy pomiędzy ceną zapłaconą u pośrednika a ceną za taką samą rezerwację, gdyby była złożona bezpośrednio na stronie balticoapartament.pl
 3. Gość akceptuje fakt, że warunki anulacji, kosztów dodatkowych ujętych w rezerwacji mogą się różnić pomiędzy stroną pośrednika a stroną balticoapartament.pl

Regulamin pobytu w apartamentach Baltico

Regulamin określa warunki najmu umeblowanych i wyposażonych apartamentów należących do Baltico s.c.

Regulamin niniejszy stanowi integralną część umowy najmu apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Baltico s.c. a Gościem – również poprzez pośrednika.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień tego Regulaminu.

 1. Baltico s.c. zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej, stanowiącej zabezpieczenie na poczet pokrycia ewentualnych szkód powstałych z winy Gościa, bądź osób przebywających w apartamencie. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Gościa jeżeli nie stwierdzono umyślnych uszkodzeń w terminie 7 dni.
 2. Doba noclegowa trwa od godziny 15.00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godziny 11.00 ostatniego dnia pobytu (chyba, że ustalono inaczej).
 3. Zdanie kluczy w dniu wyjazdu odbywa się w sposób wcześniej ustalony z pracownikiem Baltico s.c.
 4. Goście są zobowiązani do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano), przepisów BHP i ppoż.
 5. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu dozwolone jest jedynie na tarasie. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz zażywania narkotyków. W przypadku naruszenia w/w zakazów Gość zostanie obciążony karą umowną w wysokości 2 000 zł.
 6. O wszystkich usterkach powstałych w apartamencie, podczas pobytu, Goście powinni niezwłocznie po ich stwierdzeniu poinformować pracownika Baltico s.c. (tel. +48 539 99 49 59).
 7.  Za usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 8. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi wejściowych na klucz.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych i pozostawionych przez Gości w apartamencie.
 10.  W przypadku zagubienia kluczy do apartamentu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł.
 11.  W przypadku zagubienia pilota do bramy parkingowej Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł.
 12.  W apartamencie nie może nocować większa ilość osób niż zgłoszona w rezerwacji. W razie naruszenia tego zapisu Baltico s.c. ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostałego okresu rezerwacji, bądź żądać od Klienta dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 1500 zł z każdą dobę pobytu.
 13.  Apartament nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach noclegowych, a zwłaszcza w celu prowadzenia w nim jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
 14. Apartament nie może być podnajmowany osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniany.
 15. Gość nie może wprowadzać przeróbek ani innych zmian w apartamencie.
 16. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Baltico s.c. a Gościem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, w innym przypadku przed sądem właściwym dla siedziby Baltico s.c.
 17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 18.  Korzystając z usług świadczonych przez Baltico s.c. Klient oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Niego jasne i zrozumiałe i akceptuje On wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

Prosimy zapoznać się z naszą Polityką Ochrony Państwa Danych Osobowych, którą znajdziesz na tej stronie – Polityka Prywatności.