Loading...
Rezerwuj pobyt na naszej stronie Gwarancja najniższej ceny
Data przyjazdu
Data wyjazdu
 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Ilekroć niżej będziemy używać skrótu RODO mamy na myśli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

I. Administrator danych osobowych

My, Baltico s.c. z siedzibą w Szczecinie 71-621 przy ulicy Parkowej 52, NIP 8513201156 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania

• W celu informowania Cię o naszej ofercie, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• W celu zawarcia umowy najmu na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b RODO);
• W celu wywiązania się z obowiązków podatkowych oraz innych obowiązków administracyjnych, na podstawie obowiązków wynikających w szczególności z ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych, o podatkach i opłatach lokalnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• W celach analitycznych dotyczących: preferencji gości, logów technicznych naszej strony internetowej, optymalizacji procedur zawierania i wykonywania umów, obsługi reklamacji i zgłoszeń o awariach, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• W celu badania satysfakcji gości i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Kategorie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu.

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu: firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, oraz innym niezależnym odbiorcom: bankom, firmom zarządzającym nieruchomościami, sprzątającym, serwisującym wyposażenie techniczne budynków i lokali, zajmującym się dostarczaniem korespondencji.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy HOTRES Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500 ul. Osiedle Robotnicze 10/4 nazywany dalej Hotres.pl

Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy najmu przechowujemy 6 lat (sześć lat) licząc od dnia zakończonej rezerwacji (Twojego wymeldowania). W przypadku jakichkolwiek roszczeń z Twojej strony lub naszej strony Twoje dane przechowujemy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z zawarciem umowy najmu.

VII. Twoje prawa

Przysługuje Ci:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli;
4. prawo ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie, do ich przechowywania lub wykonania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
a) „sprzeciw marketingowy” – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych wobec prowadzania marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – przysługuje Ci także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
7. prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw skontaktuj się z nami pod adresem email baltico@post.pl lub pod numerem telefonu +48 539 99 49 59. Możesz też zwrócić się do nas listownie na adres wskazany w punkcie I. Zwróć uwagę, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rezerwacji apartamentu. Wymagamy podania danych, by móc zawrzeć z Tobą umowę rezerwacyjną wynajmu apartamentu i w związku z tym zrealizować Twój pobyt. Tym samym niezbędne jest podanie Twojego imienia i nazwiska oraz adresu Twojego zamieszkania. Dodatkowo dla możliwości kontaktu wymaga się podania nr telefonu oraz adresu mailowego. Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy lub wydania apartamentu nawet jeżeli wcześniej zawarliśmy umowę.

IX. Informacja o źródle danych

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od przedsiębiorców prowadzących portale rezerwacyjne, np. Booking.com, Airbnb.com, Tripadvisor.com, Expedia.com, Nocowanie.pl

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).